Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

“О мy joy, Christ is risen!”

Dearest Beloved Fathers, Brethren and Sisters in the risen Lord, As you all know, living in the fullness of paschal love, Saint Seraphim of Sarov would greet everyone he met, every day of the year, with these words. Joy is, first and foremost, paschal in character, since, through the love of the God-man, it transports us from death unto life and brings us closer to God. There is no joy without love, just as love cannot be but full of joy. “He who does not love does not know God, for God is love” (1 John 4:8).

It is not a coincidence that the Apostle Paul lists love and joy as the very first of the fruits of God’s Spirit: “But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control” (Gal. 5:22-23). Are not these fruits of the Spirit precisely what every person yearns after? The fruits of the Spirit are a gift, but they are also a calling. Man is called to be joyful. Orthodox Christianity, despite being burdened with our sinfulness, is still life in the risen Christ. Were it not permeated with joy, then we, Orthodox Christians, would cease to exist! Orthodox Christianity cannot exist without joy because it is embraced by joy. Summarizing all the events of the Gospels in the accounts of the four Gospel writers, we see joy at the very beginning of the gospel, and at the end. The first words that the Archangel Gabriel spoke to the Holy Virgin Mary were: “Rejoice, highly favored one, the Lord is with you; blessed are you among women!” (Luk.1:28). As the Gospel begins, so it ends – with joy. The first word the risen Christ spoke to the myrrh-bearing women was: “Rejoice!” (Matt. 28:9).

This is the reason why the Holy Orthodox Church calls us to preserve and assert the joy in our hearts: constant, all-embracing joy throughout earthly life. She wants joy to be a part of the whole essence of our spiritual life and fill our soul to the brim.

That is why the rule of the Holy Orthodox Church commands us to preserve the joy of Pascha, to confirm and assimilate it. The Apostles and Disciples of Christ, who preached the Gospel to the world, were filled with this joy. Neither sorrow nor deprivation, neither hunger nor cold, neither cruel persecution nor torture, neither leprosy nor infection such like COVID-19 pandemonium could stop them from preaching the Gospel. The followers of Christ considered their primary obligation to be the fulfillment of the commandments of their Lord and Teacher, to be worthy bearers of His Holy Name, to live always in the anticipation of the great joy revealed in Christ’s Resurrection.

Let us preserve always in ourselves, dearest beloved fathers, brothers and sisters, the joyous paschal feelings.

Let us live in the anticipation of the bliss of Eternal Life granted us through the Resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen.

Christ is risen! Christos voskrese!

With Paschal love, (Signed) + Metropolitan JOSEPH

ПАСХАЛНО АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ - 2021

“Радост моя! Христос Вoскресе!”

Възлюбени във възкръсналия Господ отци, братя и сестри,

Както всички знаете, живеейки в пълнотата на пасхалната любов, Св. Серафим Саровски поздравявал с тези думи всеки срещнат през цялата година. Радостта е на първо място, пасхална по характер, тъй като, чрез любовта на Богочовека, тя ни избавя от смъртта и ни довежда до нов живот в Бога. Няма радост без любов, както няма и любов, щом не е изпълнена с радост. „Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов” (1 Йоан 4:9).

Не случайно Св. Апостол Павел описва любовта и радостта като първите плодове на Божия Дух: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание” (Гал. 5:22-23). Не са ли тези плодове на Духа точно тези благини, за които всеки човек копнее? Плодовете на Духа са дар, но те са също и призвание. Човекът е призван да бъде радостен. Православното християнство, въпреки че е обременено от греховността ни, е живот във възкръсналия Христос. Ако то не е пропито от радост, тогава ние, православните християни, бихме престанали да съществуваме! Православните християни не могат да съществуват без радост, защото са обгърнати от радост. Обобщавайки всички събития в Евангелията и в разказите на четиримата евангелисти, ние забелязваме радост както в самото начало, така и в края на Евангелието. Първите думи, които Архангел Гавриил казал на Св. Дева Мария, били: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените! ” (Лука 1:28)  Евангелието, както започва, така и зазвършва – с радост. Първата дума, с която възкръсналият Христос посрещнал жените мироносици, била:  Радвайте се!” (Мат. 28:9). 

Това е причината, поради която Св. Православна църква призовава всички ни да пазим и отстояваме постоянно радостта на Възкресението в сърцата си, като я обгръщаме през целия си земен живот. Като грижовна Майка тя желае тази радост да бъде не само част от същността на духовния ни живот, но да изпълни и душата ни до горе. Затуй, правилата на Св. Православна Църква изискват от нас да запазим Великденската радост, като я усвояваме и утвърждаваме. Св. Апостоли и Ученици на Христа, които проповядвали Евангелието по света, били изпълнени с тази радост. Нито тъга, нито лишения, нито глад или студ, нито жестоко преследване или изтезаване, нито проказа или зараза, подобна на КОВИД-19 пандемия, не могли да ги спрат, защото за тях било по-добре да умрат, отколкото някой „да осуети” „обязаността”, която им „се налага”: „Горко ми, ако не благовествувам!” ( 1 Кор. 9:15-16) Ние, последователите на Христос вярваме, че основното ни задължение е да изпълняваме заповедите на Господа, да бъдем достойни носители на Светото Му Име и да живеем винаги в радостта на Христовото Възкресение. 

Възлюбени във Възкръсналия Христос отци, братя и сестри, нека запазим завинаги в себе си очакването на блаженствата на Вечния живот, които ни се дават  даром чрез Възкресението на нашия Господ Иисус Христос. Амин.

Христос Воскресе! Честит Великден!

+ Митрополит Йосиф

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top