Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

PASCHA 2014
ARCHPASTORAL MESSAGE

“I know the plans I have for you…,
plans to give you hope and future.”
Jeremiah 29:11 (NIV)  

Dearest Beloved Fathers, Brothers and Sisters,

Christos Voskrese!

Today is the Resurrection of our Lord Jesus Christ. This day brings light and salvation to us. This is the day which the Lord has made for us to rejoice and be glad in it!

See what happens! The Church of the Lord is honored by many good people. Many of the faithful have not only endured the weariness of fasting, but with lighted candles are eager to offer gifts to the King of the ages on the Feast of the Resurrection. For the whole world rejoices in the Resurrection of Christ. Heaven is purified by the brightness of the Godhead, the earth is clothed, the sea is calmed, tyranny stopped, reverence grows, those who are taught are enlightened, those who have wandered away have returned, sinners are loosed from sin, the Churches are joyful, and Christ is glorified!

The Bible says: “If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land” (Isaiah 1:19). Notice we have to be more than obedient; we must be willing – willing to do the right thing, willing to live with a good attitude and with enthusiasm.

The good news is that the resurrected Lord wants to turn our situation around and restore everything that has been stolen from us. He wants to restore our joy and give us a peace and happiness we’ve never known before. Most of all, he wants to restore our relationship with Him. He wants us to live a satisfied life. He declares in the Old Testament: “I know the plans I have for you: plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future” (Jeremiah 29:11).

The resurrected Lord doesn’t want you and me simply to feel a little better for a few days. No, our Lord is in the long-term restoration business. He wants you and me to have a life filled with an abundance of joy, an abundance of happiness. He has a vision of total victory for our life.

So, fan the flame, rekindle the embers, “stir up the gift that is within you” (2 Timothy 1:6). We can start today to live our best life now. Remember, if we obey the resurrected Lord and are willing to trust Him, you and I will have the best this life has to offer – and more!

Christ is Risen! Christos Voskrese! Christos Anesti!

With love in the risen Lord,

+ Metropolitan JOSEPH

 

АРХИПАСТИРСКО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ – 2014

            „Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда”(Иер.29:11).

            Възлюбени в Господа отци, братя и сестри,

            Христос воскресе!

            Днес е Великден – Възкресение Христово! Ден, който носи светлина и спасение за нас. Ден, който Господ сътвори, да се възрадваме и развеселим в него!

            Погледнете какво става навън. Колко много добри хора почитат Църквата на Господа. Мнозина от тях не само издържаха умората от поста, но със запалени свещи нетърпеливо поднасят дарове на Царя на вековете по повод великия ден.

Цялата вселена дори се радва на Христовото възкресение. Небесата сияят от блясъка на Божествената същност, земята е потънала в зеленина, водната стихия е в покой, търанията е в застой, благоговението расте, които се учат - вече са просветени, които са се отклонили встрани - се завръщат, грехът губи своите поддръжници, храмовете са изпълнени с радост, възкръсналият Христос се слави!

            В светата Библия четем: „Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни”(Пс. 1:19). Забележете, трябва не само да поискаме, но и да сме послушни във вършенето на добри дела, в старанието да живеем в добра слога и с ищах.

            Добрата новина е, че възкръсналият Господ желае да промени нашето положение и да възстанови всичко, което е било загубено от нас. Той иска да възстанови радостта ни и да ни дари мир и благоденствие, които не сме имали никога преди. Най-вече Той радее да възвърнем приятелството си с Него. С една дума, Той копнее ние да живеем в изобилие и пълнота. Декларацията Му още във Ветхия Завет е: ”Защото само Аз зная намеренията, които имам за вас, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда”(Иерем. 29:11).

            Възкръсналият Господ не желае ти и аз да се чувстваме малко по-добре само за няколко дена. Не! Нашият Господ е за дългогодишни добри взаимоотношения с нас. Той прави всичко възможно ти и аз да имаме живот, изпълнен с радост и много щастие. Неговото благонамерение е за пълна победа в нашия живот.

            Така че, да разпалим Божия дар, който е в нас (2 Тим. 1:6). Да започнем още от днес да живеем примерен живот. Уверявам ви, че ако сме послушни на възкръсналия Господ и Му се напълно доверим, ти и аз ще Му поднесем най-хубавото нещо в живота си – и повече дори!

            Христос воскресе!

            С обич във възкръсналия Христос, + Митрополит ЙОСИФ

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top