Home
Administration
Parish Directory
Ministries
Education & Youth
Recent Events
Hierarchical Visits
Contact Information
About Orthodoxy
Publications
Policy Statements

 ARCHPASTORAL PASCHAL MESSAGE

                                                                                 “And to all in the tombs bestowing life”

Dearest Beloved,

Thus we conclude the grand Resurrection Hymn: Christ bestows life to those in the graves. While His body was lying in a sealed tomb after He had been taken down from the Cross, Jesus was not at rest at all. No epitaph: “Rest in peace!” was on His sealed grave stone. While Jesus’ body lay in the tomb, His soul descended into the depths of Hades to take on the devil and do battle. Jesus went there to free the souls trapped there since their own death.

The traditional Resurrection icon clearly depicts Jesus’ victory over death, not the other way around. If we look down the Resurrection icon we will see Christ pulling Adam the first man, from the tomb. Eve is to Christ’s left, her hands held out in supplication also waiting for Jesus. This public surrender to Jesus is all that Adam and Eve needed to do. Christ does the rest, which is why He is pulling Adam from the tomb by the wrist, and not by the hand. Those who predeceased Christ’s crucifixion descended into Hades where they waited the coming of their Messiah. Now they are freed from the underworld. Now they mingle freely with Christ and His angels. Indeed, Hades is still there. But its power to hold people is gone. If we only raise our hands toward the Lord Jesus, He is there to lift us from the grave.

This is the significance of the Resurrection of Christ: He died, but He also rose and to all in the graves He bestows life. Life in all its abundance, life without ending, life without tears and sickness: thrilling, throbbing life.

 Whose heart doesn’t feel the pull to such a life with God?

Let the hymn of victory ring out, then! Let the good news be heard! Let every voice be raised to sing with one tongue and one heart: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and to all in the tombs bestowing life!”

Christ is risen!
Christos vockrese!
                                      With love in the risen Lord,

+ Metropolitan JOSEPH

 

АРХИПАСТИРСКО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

                                                                     „ И на всички в гробовете подари живот!”

Възлюбени,

Така завършва удивителният тропар на Христовото Възкресение: Христос подари живот на всички в гробовете. Докато Неговото тяло лежало в запечатания гроб, след свалянето Му от кръста, Иисус не почивал.. Няма го епитафът: „Почивай в мир!” на надгробния камък. Докато Христовото тяло лежало в гроба, Неговата душа слязла в дълбочините на ада да води битка с дявола. Иисус отишъл да освободи душите на затворените там след тяхната собствена смърт.

Традиционната икона на Христовото Възкресение ясно отразява победата на Христос над смъртта по най-безспорен начин. Ако погледнем внимателно иконата на Възкресението ще видим как Христос изтегля най-напред първия човек Адам от гроба. Ева е от лявата страна на Христос. Нейните ръце са в умилително положение и очакване на Иисус. Това смирено съподчинение към Христос е всичко, на което Адам и Ева са се надявали. Христос свършил всичко останало, което показва, защо измъква Адам от гроба с хватка на китката на ръката. Всички, които предшествали Христовото разпятие и се намирали в ада очаквали идването на Месията. Сега те се почувствали свободни в преизподнята и свободно общували с Христос и Неговите ангели. Е, наистина, адът е все още там, но неговата мощ да задържа душите на човеците е вече обезсилена. Всички в гробовете могат да издигат ръце към Господа Иисуса, Който е там и ги очаква да ги измъкне от гроба и да им подари живот.

Такава е значимостта на Христовото Възкресние: Христос умря, но също и възкръсна като подари живот на всички в гробовете. Живот в цялата му пълнота. Живот без край. Живот без сълзи и болест. Живот – вълнуващ и пулсиращ!

Че кое човешко сърце няма да пожелае пулса на подобен живот с Бога?

Така че, нека химнът на победата да ечи навън! Нека добрата новина бъде чута навред! Нека всяка уста да запее в един глас и с едно сърце: Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта разруши смъртта и на всички в гробовете живот подари.

Христос воскресе! Воистину воскресе!

С обич във възкръсналия Спасител,

 (П) + Митрополит ЙОСИФ

  Powered by Orthodox Web Solutions Home Back Top